Informacje dla studentów

Jeśli chcesz przekonać się, że do sporów prawnych można podejść w różny sposób.
Jeśli chcesz wzmocnić swoje umiejętności efektywnej komunikacji potrzebne w wykonywaniu zawodów prawniczych i w życiu codziennym.
Jeśli chcesz wziąć udział w interaktywnych zajęciach.
Jeśli chcesz zobaczyć jak w praktyce działa mediacja.
Jeśli chcesz pomagać innym.
Jeśli jesteś kreatywny.
Jeśli….

Zgłoś się do kliniki mediacji!

Zajęcia w Klinice Mediacji mają na celu pogłębienie praktycznej wiedzy na temat mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, a także zapoznanie z problemami, które występują w rozwiązywaniu sporów prawnych. W rekrutacji mają pierwszeństwo studenci prawa, którzy zaliczyli zajęcia pt. Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych prowadzane przez dr hab. Ewę Gmurzynska, Negocjacje prowadzone przez dr Rafała Morka, bądź inne zajęcia lub warsztaty na temat negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz studenci ze ścieżki negocjacyjno-mediacyjnej ISNS-u.

Cele zajęć w ramach Kliniki Mediacji są następujące:

  • zapoznanie z problematyką prawną dotyczącą mediacji,
  • warsztaty z technik pracy mediatora,
  • omawianie konkretnych przypadków,
  • udział w symulacjach (mediacja karna, cywilna, gospodarcza, rodzinna).

Organizacja Kliniki Mediacji:

Zajęcia trwają jeden semestr, odbywają się raz w tygodniu, w środy w godzinach 17:00-20:30 Obecność, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkiem uczestników kliniki. W czasie jednego semestru każdy student ma obowiązek przygotować (praca w grupach – 2-3osoby) zadanie do wykonania po uzgodnieniu tematyki z koordynatorem kliniki i prowadzącym zajęcia. Zadanie polega na przygotowaniu symulacji mediacji, prezentacji, gry negocjacyjnej czy mediacyjnej, przygotowaniu studium przypadku itp. W czasie kliniki studenci mogę, w ramach jednych zajęć, wziąć udział w programie realizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (np. udział w badaniach, czy konferencji).

Zajęcia zakończą się zaliczeniem, którego forma zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. W ramach kliniki mediacji (druga połowa semestru) studenci mogą także wziąć udział w mediacjach prowadzonych w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy ul. Lipowej 4, w charakterze komediatorów. Udział ten nie jest obowiązkowy i należy go traktować, jako wyróżnienie dla najlepszych i najbardziej zaangażowanych studentów Kliniki. Udział w ko-mediacji polega na pomocy mediatorom w prowadzeniu sprawy od momentu pierwszego kontaktu ze stronami, aż do zakończenia mediacji. Udział ten może być kontynuowany po zakończeniu zajęć w Klinice. Sprawy, które trafiają do kliniki z sądów to w przeważającej liczbie sprawy, w których strony ze względu na swoją sytuację finansową nie mogłyby pozwolić sobie na wzięcie udziału w mediacji.

Osoby, które będą brały udział w komediacjach (co najmniej trzy komediacje) otrzymają specjalny certyfikat wydany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów,

Zaliczenie zajęć polega na:

  • udziale w zajęciach (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności w ciągu semestru),
  • udziale w realizacji zadania na konkretnych zajęciach ( przygotowanie symulacji, prezentacji, gry mediacyjnej/negocjacyjnej itp.),
  • udziale w programie realizowanym przez klinikę w danym semestrze ( np. badania, konferencja itp),
  • zaliczeniu pisemnego testu.

Zaliczenie:

6 punktów w systemie ECTS (60 godzin). Certyfikat ukończenia Kliniki Mediacji uznawany jest przez większość ośrodków mediacyjnych za odpowiadający kursowi podstawowemu, co pozwala rozpocząć w nich staż mediacyjny bez konieczności odbycia takiego kursu.

Na zajęcia możemy przyjąć tylko ograniczoną liczbę studentów. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o przesłanie swoich CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: mediacje@uw.edu.pl. W CV prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2016 r.

O przyjęciu do programu Kliniki Mediacji zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.. Proszę liczyć się także z możliwością zaproszenia na indywidualną rozmowę w ramach rekrutacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Kliniki Mediacji dr hab. Ewą Gmurzyńską na mail: gmurzynska@law.ufl.edu.

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.