Center for Dispute and Conflict Resolution

‘Rebooting’ the mediation directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Note: Use of this site signifies your agreement to use cookies.