Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej mediacje.wpia.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-01 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • Serwis posiada nieprawidłową wartość znacznika języka.
 • Formularze
  • Elementy formularza kontaktowego mają nieprawidłowe atrybuty i brak prawidłowych znaczników <label>
 • Pola formularzy
  • Pola formularza nie posiadają etykiet lub etykiety zostały błędnie powiązane z polami.
  • W serwisie występują problemy z dostępnością pól formularzy.
 • Obsługa błędów formularza
  • W serwisie występują formularze z problemami dot. właściwej sygnalizacji błędnego wypełnienia danych. Błąd jest sygnalizowany, ale nie ma informacji o polu, którego dotyczy.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu. Brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • Serwis nie posiada landmarku treści głównej
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
 • Slajdy
  • Strona główna posiada pokaz slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.
  • Automatyczny pokaz slajdów utrudnia nawigację po stronie przy użyciu programów odczytu ekranu.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis zawiera ukryte przyciski wyszukiwania, które nie ostrzegają o przeładowaniu strony. Przycisk otwierający wyszukiwarkę widoczną na stronie nie przenosi fokusu klawiatury do pola wyszukiwania.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis posiada osadzone elementy, które nie są dostępne.
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje z treścią bez wystarczających tekstów alternatywnych.
 • Elementy klikalne
  • Serwis zawiera dużo klikalnych elementów dostępnych z poziomu klawiatury, które są jedynie wizualnie ukryte.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusu klawiatury. Występują zbędne, puste odnośniki oraz powielone odnośniki.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie mediacje.wpia.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Mateusz Klukowski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: webmaster@wpia.uw.edu.pl, telefon 22 55 24 355. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Opis w przygotowaniu

Iceland, Liechtenstein, Norway - eea grants
Fundacja Batorego
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Strona internetowa CRSiK została sfinansowana ze środków projektu: Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego, realizowanego pod numerem E2/1991 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Uwaga: Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.