O Mediacji

Mediacja to dobrowolna i poufna metoda dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzona w obecności osoby neutralnej i bezstronnej – mediatora. Celem mediacji nie jest wydanie decyzji czy ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

Korzyści z mediacji

  • Mediacja jest metodą nieformalną. Jej uczestnicy mają wpływ nie tylko na jej przebieg, ale także na wynik. Ugoda zawarta w wyniku mediacji jest wiążąca, a jej treść, dostosowana do możliwości i potrzeb uczestników.
  • Mediator pomaga uczestnikom w znalezieniu wspólnych interesów, zrozumieniu nawzajem swoich punktów widzenia oraz w skoncentrowaniu się na problemie i na jego rozwiązaniu, a nie na osobach będących w konflikcie.
  • Mediacja umożliwia poprawienie przyszłych stosunków między skonfliktowanymi osobami. Z tego powodu mediacje warto stosować tam, gdzie istnieją długotrwałe międzyludzkie relacje m.in. w sporach rodzinnych, pracowniczych, uczelnianych czy gospodarczych.
  • Mediator, pomagając stronom wyjść poza dotychczasowe stereotypy i ograniczenia, przyczynia się do tego, że zaczynają kreatywnie podchodzić do rozwiązania sporu.
  • Mediator pomaga uczestnikom mediacji zmienić sposób postrzegania konfliktu – z działania pozycyjnego, opartego na stanowiskach i żądaniach, na działanie oparte na rzeczywistych potrzebach i interesach.

Na sukces mediacji wpływają jej podstawowe zasady:

Dobrowolność – to strony decydują, czy wezmą udział w mediacji. Mogą w każdej chwili z niej zrezygnować. Jeżeli zdecydują się na mediacje oznacza to, że widzą sens prowadzenia rozmowy z udziałem neutralnej osoby trzeciej, posiadającej wiedzę i profesjonalne doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów.

Neutralność – mediator nie może mieć korzyści związanej wypracowaniem żadnego z możliwych rozwiązań konfliktu. Efekt mediacji zależy od stron. Mediator niczego nie narzuca, ale pomaga w znalezieniu jak największej liczby możliwości zakończenia sporu oraz w ich optymalnym wyborze.

Bezstronność – mediator traktuje strony tak samo, nie faworyzuje nikogo, nie ocenia, ani nie krytykuje zachowań i propozycji składanych podczas mediacji.

Poufność – mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie zostały przekazane podczas mediacji. Zasada poufności obowiązuje go również podczas spotkań na osobności ze stronami, chyba, że zwolnią go z takiego obowiązku.