Klinika Mediacji

Zajęcia w Klinice Mediacji mają  na celu pogłębienie praktycznej wiedzy  na temat mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, a także zapoznanie z problemami, które występują w rozwiązywaniu sporów prawnych. W rekrutacji mają  pierwszeństwo studenci prawa, którzy zaliczyli zajęcia pt. Mediacje i inne Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów Prawnych prowadzane przez dr hab. Ewę Gmurzynska, Negocjacje prowadzone przez dr Rafała Morka, bądź inne zajęcia lub warsztaty na temat negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz studenci ze ścieżki negocjacyjno-mediacyjnej ISNS-u

Cele zajęć w ramach Kliniki Mediacji są następujące: 

  • zapoznanie z problematyką prawną dotyczącą mediacji,
  • warsztaty z technik pracy mediatora,
  • omawianie konkretnych przypadków,
  • udział w symulacjach (mediacja karna, cywilna, gospodarcza, rodzinna)

Organizacja Kliniki Mediacji:

Zajęcia trwają jeden semestr, odbywają się raz w tygodniu,  w środy w godzinach 17:00-20:30  Obecność, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkiem uczestników kliniki. W czasie  jednego semestru każdy student ma obowiązek przygotować (praca w grupach – 2-3osoby) zadanie do wykonania po uzgodnieniu  tematyki z koordynatorem kliniki i  prowadzącym zajęcia. Zadanie polega  na przygotowaniu  symulacji mediacji,  prezentacji, gry negocjacyjnej czy mediacyjnej,  przygotowaniu studium przypadku itp.  W czasie kliniki studenci mogę,  w ramach jednych zajęć,  wziąć udział  w programie realizowanym przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (np.  udział w badaniach, czy  konferencji).

Zaliczenie zajęć polega na:

Zajęcia zakończą się zaliczeniem, którego  forma zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.  W ramach  kliniki  mediacji (druga połowa semestru)  studenci  mogą także wziąć  udział w mediacjach  prowadzonych  w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy ul. Lipowej 4, w charakterze komediatorów. Udział  ten nie jest obowiązkowy  i należy go traktować,  jako wyróżnienie  dla najlepszych  i najbardziej zaangażowanych studentów Kliniki.  Udział w ko-mediacji polega na pomocy mediatorom w prowadzeniu sprawy od momentu pierwszego kontaktu ze stronami, aż do zakończenia mediacji. Udział ten może być kontynuowany po zakończeniu zajęć w Klinice. Sprawy, które trafiają do kliniki z sądów to w przeważającej liczbie sprawy, w których strony ze względu  na swoją  sytuację finansową nie mogłyby pozwolić sobie na wzięcie udziału w mediacji.

Osoby, które będą brały  udział w komediacjach (co najmniej trzy  komediacje) otrzymają  specjalny certyfikat wydany przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów,

  • udziale w zajęciach (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności w ciągu semestru) ,
  • udziale w  realizacji zadania na konkretnych zajęciach ( przygotowanie symulacji, prezentacji,  gry
  • mediacyjnej/negocjacyjnej itp.)
  • udziale w programie realizowanym przez klinikę w danym semestrze ( np. badania, konferencja itp)
  • zaliczeniu pisemnego testu.

Zaliczenie:

6 punktów w systemie ECTS (60 godzin).  Certyfikat ukończenia Kliniki Mediacji uznawany jest przez większość ośrodków mediacyjnych za odpowiadający kursowi podstawowemu, co pozwala rozpocząć w nich staż mediacyjny bez konieczności odbycia takiego kursu.