Statut

Statut Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 12 czerwca 2006 roku

I. Postanowienia ogólne.

§1. Fundacja „Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzona przez notariusza Roberta Dor, w dniu siódmego lutego roku dwa tysiące szóstego (7.02.2006r.), repetytorium A 706/2006, została ustanowiona przez Fundatorów wymienionych w  powyższym akcie notarialnym i działa na postawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z  1991 r., nr 46, poz. 203 ze z.) oraz niniejszego Statutu.

§2. Fundacja może posługiwać się swoją nazwą również w formie  skróconej „Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów”, a w stosunkach międzynarodowych jej odpowiednikiem w języku angielskim  „Center for Dispute and Conflict Resolution”.

§3. Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5. 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza  jej granicami.

2. Fundacja może  tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji oraz do spółek.

§6. Nadzór nad działalnością  Fundacji w zakresie  oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister Sprawiedliwości.

§7. 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

II. Cele Fundacji.

§8. Celami Fundacji są:

1) uzupełnienie programu studiów prawniczych o zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące rozwiązywania sporów i konfliktów

2) doskonalenie procesu dydaktycznego przez wprowadzenie elementów praktyki   zawodowej w zakresie negocjacji i mediacji

3) doskonalenie systemu pomocy społecznej przez prowadzenie bezpłatnych mediacji we współpracy ze Studenckim Ośrodkiem Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Kliniką Prawa i innymi organizacjami społecznymi.

4) propagowanie idei pracy pro bono wśród studentów prawa

5) upowszechnianie idei mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów w środowiskach prawniczych i wspólnotach lokalnych w celu umacniania zasad społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i demokracji, podnoszenia ogólnej świadomości prawnej, w szczególności w zakresie funkcji prawa w życiu społecznym, źródeł i rodzajów konfliktów, oraz sposobów ich rozwiązywania.

6) wspieranie wprowadzenia nowoczesnych sposobów rozwiązywania sporów na rzecz zagwarantowania obywatelom szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości,

7) integracja środowiska akademickiego przez promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich

8) promowanie idei integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działań na rzecz  międzynarodowej harmonizacji prawa i współpracy środowisk prawniczych, przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z rozwiązywaniem sporów i konfliktów.

§9. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja:

1) organizuje szkolenia, konferencje, seminaria i zajęcia dla studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, osób  wykonujących zawody prawnicze oraz innych  zainteresowanych

2) tworzy i prowadzi ośrodek mediacyjny, a w jego ramach między innymi organizuje postępowania mediacyjne i inne programy o podobnym charakterze, w tym mediacje na podstawie skierowania sądu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego

3) prowadzi listę stałych mediatorów

4) inicjuje i prowadzi działalność na rzecz zapewnienia wszechstronnego przygotowania mediatorów do prowadzenia mediacji oraz stałego doskonalenia ich kwalifikacji

5) wspiera działalność naukowo-dydaktyczną, w tym prowadzenie badań i opracowywanie publikacji o charakterze  naukowym i edukacyjnym

6) współpracuje z Ministrem Sprawiedliwości, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, samorządami zawodów prawniczych, sądami, szkołami wyższymi, organizacjami międzynarodowymi, polskimi organizacjami pozarządowymi, a także innymi instytucjami i osobami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji

7) prowadzi internetowe forum poświęcone pozasądowym metodom rozwiązywania sporów

8) organizuje konkursy, a także finansuje nagrody i stypendia

9) prowadzi innego rodzaju działalność na rzecz popularyzacji mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów

§10. Działalność Fundacji jest prowadzona nieodpłatnie. Jednakże w ramach wykonywania zadań, o których mowa w §9. 1), 2), 4) oraz 9) Statutu, Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie przewidzianym w art.6 i n. ustawy  z 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r., poz.873, ze zm.).

III. Majątek i dochody Fundacji.

§11. Majątek Fundacji Stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe stanowiące łączną kwotę 3200,- (trzy tysiące dwieście) złotych, wniesiony przez Fundatorów w częściach równych, w gotówce.

§12. Dochodami Fundacji są:

1) dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty

2) dochody ze zbiórek i imprez publicznych

3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego

4) dochody z innych źródeł

§13. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości 100000,- (sto tysięcy) złotych, uzyskują, o ile wykażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

IV. Organy Fundacji.

§14. Organami Fundacji są:

1. Rada Programowa

2. Zarząd

§15. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Radzie Programowej i w Zarządzie Fundacji.

Rada Programowa.

§16. Z zastrzeżeniem §28, w skład Rady Programowej wchodzą:

1) każdoczesny Dziekan  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jako Przewodniczący Rady Programowej;

2) pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego lub inne osoby, posiadając szczególną wiedzę lub osiągnięcia w zakresie związanym z celami Fundacji, indywidualnie powoływani przez Przewodniczącego Rady Programowej, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady Programowej oraz Zarządu;

3) Sponsorzy Fundacji, z tym, że jeżeli tytuł Sponsora Fundacji nabyła osoba prawna, członkiem Rady Programowej będzie osoba  fizyczna wskazana przez danego Sponsora

§17. Przewodniczący Rady Programowej, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Rady Programowej oraz Zarządu, odwołuje członka Rady Programowej w razie:

1) złożenia rezygnacji;

2) długotrwałej choroby;

3) nienależytego pełnienia funkcji członka Rady Programowej;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§18. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1) wyznaczanie zasadniczych kierunków działalności i rozwoju Fundacji;

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, zgodnie z §23 i §24, z zastrzeżeniem §28;

3) reprezentowanie Fundacji przy czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji;

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za dany rok kalendarzowy;

5) zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji lub jej połączenia z inną fundacją;

6) zmiana Statutu Fundacji, zgodnie z §32;

7) wydawanie opinii i zaleceń dotyczących doskonalenia działalności Fundacji.

§19. 1. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §32, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. W razie potrzeby Rada Programowa może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść, a w szczególności poczty elektronicznej. W takim przypadku do powzięcia uchwały konieczne jest oddanie głosu „za” przez większość członków Rady Programowej.

3. Każdy członek Rady Programowej może ponadto oddać głos za pośrednictwem umocowanego na piśmie pełnomocnika.

§20. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel lub przedstawiciele Zarządu.

§21. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję społecznie.

Zarząd

§22. 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą dwie lub więcej osoby.

2. Sposób organizacji pracy, w tym podział zadań i obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, określa regulamin Zarządu.

§23. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

§24. Rada Programowa odwołuje członka zarządu w razie:

1) złożenia rezygnacji;

2) długotrwałej choroby;

3) nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji;

4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§25. Do składania oświadczeń woli  imieniu Fundacji uprawniony jest  każdy członek Zarządu samodzielnie.

§26. Zarząd Fundacji:

1) kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także jest odpowiedzialny za realizację jej celów statutowych;

2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;

3) wykonuje inne kompetencje przewidziane w niniejszym Statucie;

4) podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.

§27. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie albo za wynagrodzeniem określonym przez Radę Programową.

V. Postanowienia końcowe.

§28. Pierwszych członków organów Fundacji powołują Fundatorzy.

§29. Fundatorzy mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

§30. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Programową.

§31. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić, o ile nie pociąga za sobą istotnej zmiany celów Fundacji.

§32. Zmiana Statutu, w tym zmiana celów Fundacji, może zostać dokonana na podstawie uchwały Rady Programowej podjętej większością dwóch trzecich głosów na wniosek Zarządu. Zmiana nie może jednak polegać na istotnej zmianie celów Fundacji.

§33. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.