Publikacje o mediacji

Wybrane polskie publikacje dotyczące problematyki rozwiązywania sporów

Andrzejewski M., Rozwiązywanie rodzinnych sporów prawnych – między koncyliacją a kontradyktoryjnością [w:] W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006.

Antkiewicz A., Problemy w stosowaniu przepisów o mediacji w postępowaniu cywilnym, R.Pr. 2008, Nr 6.

Baran K.W., Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, Nr 3.

Bąk K., Mediacje jako jedna z alternatywnych metod rozstrzygania sporów powstających na rynku papierów wartościowych w świetle działalności Giełdy Elektronicznej NASDAQ w Nowym Jorku, R. Pr. 2001, Nr 3.

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa

Bieliński A., Mediator w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia regulacji obcych i polskich, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3.

Bieńkowska E., Poradnik Mediatora, Warszawa 1999.

Błaszczak Ł., Alternatywne formy rozwiązywania sporów – analiza zjawiska na tle prawa polskiego [w:] I. Ratusińska (red.), Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005), Kraków 2006.

Błaszczak Ł., Charakter prawny umowy o mediację, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 1.

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, Warszawa 2004.

Bohm F., Laurell S., Rozwiązywanie konfliktów – praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów

Bukaczewska M., Mularczyk K., Uwagi w przedmiocie możliwości zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu rozwodowym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 4.

Cebula R., Mediacja w polskim prawie cywilnym, Mediator 2005, Nr 3.

Chałas J., Mediacja zamiast sądu, Rzeczpospolita z 22.12.2005 r.

Chańko P., Strumiłło T., Przerwanie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji, ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, Nr 1.

Citowicz R., Kaczmarek B., Kilka uwag na temat mediacji w sprawach karnych, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 2.

Czura-Kalinowska D., Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, Poznań 2009.

Deutsch M., Coleman P. T. (red.), Rozwiązywanie sporów: teoria i praktyka, Kraków 2005.

Doherty N., Guyler M., Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Warszawa 2010

Duve Ch., Mediacja gospodarcza. Zastrzeżenia i argumenty, MoP 2003, Nr 17.

Falkiewicz K. i Kwaśnicki R. L., Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, PPH 2005, Nr 11.

Goździewicz G. (red.), Arbitraż i mediacja w prawie pracy, Lublin 2006.

Gmurzyńska E., Kierunki rozwoju mediacji sądowej w sprawach cywilnych w USA i w Europie, Europejski Przegląd Sądowy 2006, Nr 11.

Gmurzyńska E., Kwalifikacje Mediatorów, Temidium, Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Luty 2004.

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i Praktyka, Warszawa 2009.

Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2006.

Gmurzyńska E., Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sądów powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykańskim, Przegl. Prawn. UW 2004, Nr 2.

Gmurzyńska E., Mediacje – podstawowe zasady i istota mediacji, Temidium, Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Październik 2003.

Gmurzyńska E. Morek R., O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie

i o roli mediacji, Kwartalnik ADR, Nr 3(15)/2011

Gmurzyńska E., Rola prawa i prawników w mediacjach na przykładzie praktyki w Stanach Zjednoczonych, R. Pr. 2005, Nr 6.

Gmurzyńska E., Sprawiedliwość a mediacja. Wybrane zagadnienia związane z realizowaniem koncepcji sprawiedliwości w mediacji, KSIĘGA PAMIĄTKOWA TOM ½, GUDOWSKI J. WEITZ K.RED. / KU CZCI PROFESORA TADEUSZA ERECIŃSKIEGO

Goettel A., Ugody zawierane w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, [w:] Jan Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.), Rzeszów 2007.

Golat R., Polubowne rozstrzyganie sporów, Warszawa 2007.

Gójska A., Huryn V. Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Jacyna J., Mediacja – szansa dla adwokatury, MoP 2001, Nr 3.

Jakubiak-Mirończuk A., Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008, książka dostępna również jako EBOOK (książka elektroniczna).

Jakubiak-Mirończuk A., Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2010.

Jakubiak-Mirończuk A., Zmiany zachodzące w charakterze form alternatywnego rozwiązywania sporów sądowych – rozwój idei „zarządzania sporem”, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 4.

Hutnikiewicz M., Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, R. Pr. 2009, Nr 2.

Kąkolecki A., Zasady pojednawczego rozstrzygania sporów (ADR) Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, R. Pr. 2003, Nr 5.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA: studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Kowalczyk E., Mediacja i arbitraż jako przykład interwencji trzeciej strony w negocjacjach gospodarczych, RPEiS 1999, Nr 2.

Krata A., Mediacja – być w środku, publikacja w Internecie.

Kruk E., Spasowska H., Mediacja: Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia, Warszawa 2008.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja dla każdego,Lublin

Lewicka A., Profesjonalny mediator, Lublin

Miczek Z., Mediacja w sprawach cywilnych, Przegląd Prawa Handlowego 2006, Nr 6.

Machińska H., Mediacja w sprawach administracyjnych, Warszawa 2007.

Mazowiecka L., Mediacja (red.), Warszawa 2009

Mazowiecka L., Mediacja dla każdego (red.), Warszawa 2010

Mazowiecka L., Mediacja karna, jako forma sprawiedliwości naprawczej, Warszawa

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.

Morek R., ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004.

Morek R., Arbitraż i mediacja w sprawach morskich, R. Pr. 2006, Nr 1.

Morek R., Czy prawnicy mają obowiązek informować swoich klientów o metodach polubownego rozwiązywania sporów?, Biuletyn Arbitrażowy 2006, Nr 1.

Morek R., Jaki powinien być mediator? Przekładanie nieprzekładalnego: o wymaganiach wobec mediatorów w ustawie [w:] L. Mazowiecka (red.), Mediacja, Warszawa 2009.

Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183[1]-183[15], 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006.

Morek R., Mediacja w Kodeksie Postępowania Cywilnego – uwagi porównawcze na tle przepisów o mediacji w postępowaniach: karnym, w sprawach nieletnich oraz przed sądami administracyjnymi, Monitor Prawniczy 2006, Nr 20 (Dodatek).

Morek R., Mediacja w przepisach o postępowaniu cywilnym, karnym, w sprawach nieletnich oraz przed sądami administracyjnymi – zasadnicze podobieństwa i różnice, Edukacja Prawnicza 2006, Nr 11.

Morek R., O potrzebie popularyzacji nowych koncepcji i metod rozwiązywania sporów, Pal. 2007, Nr 7-8.

Morek R., Nadanie ugodzie stron formy wyroku arbitrażowego przez zespół orzekający (trybunał arbitrażowy) w regulaminach KIG, ICC i praktyce międzynarodowej, Biuletyn Arbitrażowy 2007, Nr 4.

Morek R., Razem czy osobno: uwagi o znaczeniach pojęć mediacji i koncyliacji [w:] J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacje, Warszawa 2008.

Mostowik P., Europejskie wzorcowe unormowanie mediacji w sprawach cywilnych i handlowych z 2008 r. a obowiązujące od 2005 r. rozwiązania Kodeksu postępowania cywilnego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, Nr 1(5).

Mól A., Pojęcie i znaczenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), PPH 2001, Nr 12.

Naworski J. P., Ugoda pozasądowa – zagadnienia wybrane, PPH 2005, Nr 4.

Olszewski J. i in. (red.), Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006.

Olszewski J. (red.), Arbitraż i mediacja: Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów 2007.

Olszewski J. (red.), Sądy polubowne i mediacja, Warszawa 2008.

Ordak G., Lepiej mediować, niż się sądzić, Rzeczpospolita – Dobra Firma z 7.12.2005 r.

Pazdan M., Umowa o mediację, [w:] Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 88, 2005 – Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji.

Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent 2004, Nr 2.

Pazdan M., Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność mediatora, [w:] Odpowiedzialność cywilna – księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.

Pietryga T., Jak bez sądu rozstrzygnąć spór, Gazeta Prawna z 16.11.2005 r.

Pokrzywniak J., Klauzula negocjacji pojednawczych, MoP 2005, Nr 2.

Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2006

Rajski J., Regulamin ADR Międzynarodowej Izby Handlowej, PPH 2001, Nr 11.

Rajski J., Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie gospodarczym, [w:] Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.

Rękas A., Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010

Rozdeiczer Ł., Negocjacje w cieniu sądów, Rzeczpospolita z 7.7.2005 r.

Skrzypczak G., Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów, MoP 2004, Nr 4.

Sobolewski P., Mediacja w sprawach cywilnych, PPH 2006, Nr 2.

Stankiewicz R., Radca prawny w postępowaniu mediacyjnym przed sądami administracyjnymi, Radca Prawny 2006, Nr 5.

Stelmach J., Brożek B., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2010

Szumański A., Koncyliacja jako forma rozstrzygania sporów gospodarczych, MoP 1997, Nr 2.

Szurski T., Ustawa wzorcowa UNCITRAL w sprawie międzynarodowego rozjemstwa handlowego (postępowań pojednawczych), R. Pr. 2003, Nr 1.

Ślęzak M., Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych w pracach CCBE, R. Pr. 2003, Nr 2.

Świeżak R., Idea mediacji, Jur. 1998, Nr 3-4.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009, – podręcznik akademicki

Tabernacka M., Raszewska-Skałecka R., Mediacje w społeczeństwie otwartym, (red.), Wrocław 2012

Turek J., Ugoda w procesie cywilnym, MoP 2005, Nr 21.

Usowicz E., Mediacja jest…, ale jeszcze nie działa, Gazeta Prawna z 13.12.2005 r.

Usowicz E., Szybciej niż w sądzie, Gazeta Prawna z 9.12.2005 r.

Wach A., Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005.

Wach A., Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów sportowych, PS 2000, Nr 5.

Wach A., Delimitacja mediacji i koncyliacji jako samodzielnych form ADR, R. Pr. 2005, Nr 2.

Wach A., Mini-Trial (pozorowana rozprawa) jako alternatywna forma rozwiązywania sporów prawnych, Radca Prawny 2006, Nr 5.

Weitz K., Mediacja w sprawach gospodarczych, [w:] Wiśniewski T., Bieniek G., Marszałkowska-Krześ E., Pogonowski P., Weitz K., Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7, Warszawa 2007.

Wieczorek J., Szpiega J., Mediator Akademicki Pilnie Potrzebny, Rzeczpospolita z 12.03.2005 r.

Wrześniewski P., Mediacja zamiast sądu, Rzeczpospolita – Dobra Firma z 6.12.2005 r.

Zegadło R., Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005.

Zieliński A., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, PL 2004, Nr 4.

Zienkiewicz A., Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w Polsce – między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością [w:] L. Leszczyński (red.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, Lublin 2004.

Zienkiewicz A. Z., Mediator w sprawach cywilnych, Rejent 2005, Nr 5.

Zienkiewicz A., Studium mediacji: Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

Materiały multimedialne:

Mediacje Wrocław, Biznes Wydarzenia

Ugoda w sporach między małżonkami, 14.10.2008 r., infor.tv

Moja firma: Mediacje, 20.08.2008 r., infor.tv/youtube.com

Michał Czapski: Wywiad w „Radiu dla Ciebie”, 9.1.2009 r., www.rdc.pl

Dr Rafał Morek: Wywiad w „Radiu TOK FM”, 2.11.2011 r., www.tok.fm

Wybrane publikacje o Centrum:

D. Mól, Warto postawić na mediację, ngo.pl/ekonomiaspołeczna.pl

Studenci UW podbijają świat!, kariera.com.pl, 5.2.2010 r.

Publikacje dotyczące programu „Mediacja dla potrzebujących”

Natalia Osica, wypowiedź w artykule pt. „Szefie, rozmawiajmy jak ludzie”, Metro, 28.2.2012 r.