Nasza działalność

Celem Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) sprzyjając tworzeniu otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu ekspertów i instytucji z nami współpracujących.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów jest fundacją, która powstała w 2006 roku w wyniku potrzeby propagowania wiedzy na temat mediacji wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie istotne znaczenie ma rozpowszechnianie informacji o polubownych metodach rozwiązywania sporów wśród przyszłych prawników, którzy z racji wykonywanego zawodu będą kształtowali praktykę ich stosowania w przyszłości.

Do statutowych celów Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów należą:

  • Uzupełnienie programu studiów prawniczych o zajęcia dotyczące rozwiązywania sporów;
  • Doskonalenie procesu dydaktycznego przez wprowadzenie elementów praktyki zawodowej w zakresie negocjacji, mediacji i innych ADR;
  • Integracja środowiska akademickiego przez promowanie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach akademickich;
  • Upowszechnianie idei mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów w środowiskach prawniczych i innych grupach zawodowych, a także we wspólnotach lokalnych, w celu umacniania zasad społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i demokracji, podnoszenia ogólnej świadomości prawnej, w szczególności w zakresie funkcji prawa w życiu społecznym, źródeł i rodzajów konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania;
  • wspieranie wprowadzenia nowoczesnych sposobów rozwiązywania sporów na rzecz zagwarantowania obywatelom szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości;
  • doskonalenie systemu pomocy społecznej przez prowadzenie bezpłatnych mediacji;
  • propagowanie wśród studentów prawa idei pracy pro bono;
  • promowanie idei integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działań na rzecz międzynarodowej harmonizacji prawa i współpracy środowisk prawniczych, przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z rozwiązywaniem sporów i konfliktów.

MISJA

Pomagamy ludziom i organizacjom w prowadzeniu dialogu i radzeniu sobie z konfliktami. Wspomagamy rozwój mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) prowadząc działania mediacyjne, edukacyjne i badawcze. Wspieramy budowę społeczeństwa obywatelskiego.

WIZJA

CRSiK to ekspercka, opiniotwórcza i rozpoznawalna organizacja działająca w obszarze badań, edukacji i praktyki mediacji oraz innych metod ADR. Zespół CRSiK edukuje środowisko akademickie, prawnicze i całe społeczeństwo, w tym instytucje i organizacje, realizuje badania i rozwija naukę, a także  prowadzi praktykę z zakresu mediacji, moderacji oraz zarządzania konfliktem.